Quạt trần nội địa Nhật Kaiyo HOKKA-171
Quạt trần nội địa Nhật Kaiyo HOKKA-171