Quạt trần Nội Địa Nhật Kaiyo OSA-234
Quạt trần Nội Địa Nhật Kaiyo OSA-234