Đèn Thả Trang Trí GP091BA
 Đèn Thả Trang Trí GP117BA